Algemene voorwaarden Webshop LiVage Haarwerken Rotterdam

Artikel 1: Definities:
1. LiVage Haarwerken Rotterdam:
De identiteitsgegevens de navolgende zijn:
LiVage Haarwerken Rotterdam
Montesorriweg 1
3083 AN Rotterdam
Telefoonnummer 06-24153241
Emailadres info@livagerotterdam.nl
KvK nummer 60741376
BTW nr. NL178369597B01

2. Koper:  Zowel de consument, zijnde de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, als de ondernemer, zijnde een persoon welke handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, danwel een vennootschap welke een overeenkomst op afstand aangaat met LiVage Haarwerken Rotterdam.

Artikel 2: Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van en gesloten met LiVage Haarwerken Rotterdam alsmede op iedere levering van goederen door LiVage Haarwerken Rotterdam verricht.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van een koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk vooraf door LiVage Haarwerken Rotterdam aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen.
4. Is er door koper opdracht gegeven aan LiVage Haarwerken Rotterdam om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is voor partijen (koop op afstand).
5. Door het gebruik van de internetsite van LiVage Haarwerken Rotterdam en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite van LiVage Haarwerken Rotterdam.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van LiVage Haarwerken Rotterdam zijn vrijblijvend.
2. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en met het recht het aanbod binnen 14 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. LiVage Haarwerken Rotterdam heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van LiVage Haarwerken Rotterdam is verstuurd c.q. is gedaan. Koper en LiVage Haarwerken Rotterdam komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie-vormen  een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan af. De elektronische bestanden van LiVage Haarwerken Rotterdam gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4: Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in Nederland bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.
4. De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien op het bestelformulier wat door de koper aanvaard dient te worden.
5. LiVage Haarwerken Rotterdam kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Betaling
1. Bij bestelling via de internetsite geschiedt betaling door middel van de op de internetsite aangegeven wijzen van betaling, te weten: iDEAL, Mastercard, Maestro, Visa, Mister Cash, Giropay.

Artikel 6: Aflevering/Levertijd
1. Levering vindt pas plaats nadat de volledige betaling door LiVage Haarwerken Rotterdam is ontvangen.
2. LiVage Haarwerken Rotterdam streeft erna om binnen 2-3 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. LiVage Haarwerken Rotterdam is nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
3. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
4. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. Koper is gerechtigd de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel per direct te ontbinden.
5. LiVage Haarwerken Rotterdam zorgt voor bezorging via PostNL.
6. LiVage Haarwerken Rotterdam is niet verantwoordelijk voor door PostNL zoek geraakte bestellingen.
7. LiVage Haarwerken Rotterdam is gerechtigd de afleveringen in gedeelte na te komen. De extra kosten hiervoor worden door LiVage Haarwerken Rotterdam gedragen.
8. Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen €6,95. Verzendkosten bedragen voor buitenlandse verzendingen (België en Duitsland) €13,95.
    Overige buitenlandse zendingen €19,95
9. Koper is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door koper, behoudt LiVage Haarwerken Rotterdam zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten, waaronder eventuele extra kosten van verzending, door te berekenen aan koper.
10. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken.
11. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

Artikel 7: Ruilen en herroepingsrecht
1. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koper het recht heeft, zonder opgaaf van reden, een herroeping in te roepen binnen veertien dagen na levering van de bestelling. Buiten deze termijn kan LiVage Haarwerken Rotterdam geen retour meer aanvaarden.
2. Indien koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt LiVage Haarwerken Rotterdam zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Terugbetaling vindt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending plaats.
3. Het recht van herroeping en retourneren is niet van toepassing indien:
– goederen niet binnen 3 dagen na verzending voor ontvangst zijn geaccepteerd;
– goederen na de termijn van veertien dagen retour gezonden worden;
– goederen beschadigd zijn dan wel gebruikt zijn;
– de koper zelf een artikel heeft trachten te herstellen;
– de aangehechte labels zijn verwijderd;
– de goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare staat bevinden als tijdens aflevering.
4. Koper is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. LiVage Haarwerken Rotterdam gaat ervan uit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert als zij deze heeft ontvangen. Franco retourzending of retourzending zonder aanmelding van retourzending worden nimmer in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden door LiVage Haarwerken Rotterdam niet terugbetaald.
5. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van koper.
6. De kosten van het terug zenden van het product zijn voor rekening van koper.

Artikel 8: Overmacht
1. In geval van overmacht is LiVage Haarwerken Rotterdam niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder de overmacht wordt verstaan elk van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verminderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een telecommunicatienetwerk of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Voorraad
1. De voorraad van de webshop wordt realtime bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door de koper bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt de koper door LiVage Haarwerken Rotterdam zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Koper heeft het recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. LiVage Haarwerken Rotterdam zal in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen het bedrag op de rekening van koper terugstorten.

Artikel 10: Schadevergoeding
1. LiVage Haarwerken Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade die koper lijdt, van welke aard dan ook, ontstaan in verband met het geleverde en/of ontstaan door eventueel verkeerd gebruik van geleverde producten, door opzet of door grove opzet/nalatigheid aan de zijde van koper.
2. Schade die naar het oordeel van de koper het gevolg is van opzet of grove schuld van LiVage Haarwerken Rotterdam dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan LiVage Haarwerken Rotterdam te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan LiVage Haarwerken Rotterdam ter kennis wordt gesteld komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de koper aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
3. Eventuele aansprakelijkheid van LiVage Haarwerken Rotterdam voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de koper zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LiVage Haarwerken Rotterdam, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11: Privacy
1. De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van LiVage Haarwerken Rotterdam. LiVage Haarwerken Rotterdam verstrekt deze gegevens niet aan derden, maar zal deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.
Artikel 12: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. De burgerlijke rechter in het arrondissement Rotterdam is, bij uitsluiting, bevoegd van een eventueel geschil kennis te nemen.

LiVage Haarwerken Rotterdam
Montesorriweg 1
3083 AN Rotterdam *

*Dit is geen bezoekadres